Prof. Dr. Peter Huggenberger
Emeritus

Peter Huggenberger

Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Departement Umweltwissenschaften

Angewandte und Umweltgeologie

Emeritus

Departement Umweltwissenschaften
Bernoullistrasse 32
4056 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 35 92
peter.huggenberger@unibas.ch

Zechner, E., Dresmann, H., Mocuţa, M., Danchiv, A., Huggenberger, P., Scheidler, S., Wiesmeier, S., Popa, I. und Zlibut, A. (2019) «Salt dissolution potential estimated from two-dimensional vertical thermohaline flow and transport modeling along a Transylvanian salt diapir, Romania», Hydrogeology journal. Springer, 27(4), S. 1245-1256. doi: 10.1007/s10040-018-1912-1.   edoc | Open Access
Epting, J., Baralis, M., Künze, R., Mueller, M. H., Insana, A., Barla, M. und Huggenberger, P. (2019) «Geothermal Potential of Tunnel Infrastructures - Development of Tools at the City-Scale of Basel», Geothermics, S. 15. doi: 10.1016/j.geothermics.2019.101734.   
Scheidler, S., Anders, B., Regli, C., Bolay, S. und Huggenberger, P. (2019) «Geothermal use of an Alpine aquifer - Davos pilot study», Grundwasser, 25(4), S. 277-286. doi: 10.1007/s00767-019-00433-y.